Badania sponsoringu

Oszacowanie wartości oferty sponsoringowej

Estymacja oferty sponsoringowejPrzed podjęciem decyzji o zaangażowaniu w konkretny projekt sponsoringowy warto zlecić wykonanie profesjonalnej estymacji wartości oferty sponsoringowej, obejmującej  kompleksową analizę sytuacji podmiotu składającego ofertę oraz prognozę ekwiwalentu reklamowego.

 

Pentagon Research oferuje profesjonalne usługi w zakresie oceny ofert sponsoringowych. Raport z takiej analizy zawiera m.in.:

  • Oszacowanie wartości świadczeń sponsorskich, obejmujące potencjalny ekwiwalent reklamowy;
  • Analizę SWOT ukazującą mocne i słabe strony projektu a także zagrożenia i szanse oferty;
  • Ocenę ryzyka wizerunkowego;
  • Opcjonalnie dodatkowe elementy zależnie od specyfiki projektu sponsoringowego będącego przedmiotem oferty.

Możliwe jest rozszerzenie analizy o rekomendacje odnośnie modyfikacji oferowanego pakietu świadczeń w celu maksymalizacji potencjalnych efektów sponsoringu.