Blog

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz oraz Minister sportu i turystyki Witold Bańka zaprezentowali opracowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Sportu i Turystyki dokument „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa”, który proponuje rozwiązania dla spółek SP planujących prowadzenie działań sponsoringowych.

Dokument skierowany jest do organów spółek, w których Skarb Państwa w sposób bezpośredni i pośredni sprawuje władztwo korporacyjne. Stanowi wyraz oczekiwań Ministra Skarbu Państwa dotyczących prowadzenia działalności w tym obszarze.

 

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa

 

Opracowanie to w wielu punktach jest zbieżne z "Modelem regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa", wprowadzonym przez Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada z 13.02.2009 roku. Istotne zmiany wprowadza rozdział 5 opracowania "Rekomendacje dotyczące postanowień umów sponsoringowych". W myśl Dobrych Praktyk, Spółka z udziałem Skarbu Państwa prowadząca działalność sponsoringową, powinna zagwarantować sobie w umowie sponsoringowej odpowiednie przeznaczenie środków finansowych -  tj. określić katalog wydatków, na które środki otrzymane od sponsora będą mogły być przeznaczane a także zagwarantować sobie wgląd do dokumentacji finansowej, umożliwiający weryfikację tych postanowień.

Środki finansowe pozyskany od sponsorów - spółek S.P. przez polskie związki sportowe będą mogły być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich, w szczególności związanych z:

  • organizacją zawodów sportowych,
  • organizacją i udziałem sportowców w zgrupowaniach i konsultacjach,
  • udziałem sportowców w zawodach sportowych,
  • zakupem sprzętu sportowego i specjalistycznego,
  • popularyzacją i promocją sportu,
  • szkoleniem dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
  • wypłatą stypendiów sportowych,
  • podnoszeniem kwalifikacji kadry trenerskiej, w tym poprzez udział w stażach i konferencjach.

Spółki, których obecna działalność sponsoringowa nie jest zgodna z Dobrymi Praktykami, mają rok na dostosowanie się do nich. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze być wydłużony do 3 lat.

 

Pełna treść opracowania dostępna jest na stronie internetowej MSP: http://www.msp.gov.pl/download/2/12480/Dobrepraktykisponosoringotwarta.pdf